Sikyrly-Dacor

Keity-Shael - Sapaly

color born line measure Birthplace
black 2021 Gelishikli Dacor Stud Farm, Kazakhstan
   Keity-Shael
black, 2012
 Saivan
black, 2000
1189 Dialog 870 Garem 11  
1764 Doka 3
2938 Sonata 1101 Turali
1856 Sudba
71777 Yalama
bay, 1997
1280 Singapur 918 Senagat
1753 Gurat
2982 Yava 967 Pudok
2511 Yakshi
 Sapaly
dark-bay, 2017
 Pamel-Kan
d.buckskin, 2005
1079 Melesur 1010 Sovhoz 2nd
2051 Saharnaja
 Pleyada 939 Adat
2898 Pinega
 Sabyrli
dark-bay, 1997
1047 Gistar 12 944 Gaukhar 4
1678 Torgai 4
2174 Ganatly 885 Kambar
1447 Garabil